Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικών

Υπηρεσίες που εξασφαλίζουν σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις σε όλες τις λειτουργίες τους, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την συνολική τους επίδοση.

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Ενέργεια

Εκπόνηση Ενεργειακών Ελέγχων (κατηγορίες Α, Β’ και Γ’) βάσει των προτύπων ISO 50002 & ΕΝ 16247 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4342/2015

Ανάπτυξη Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης βάσει του προτύπου ISO 50001:2018

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις & έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Τεχνοοικονομικές μελέτες έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕΝ)

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης Δήμων (ΔηΣΜΕ) και Λοιπών Δημόσιων & Ιδιωτικών Οργανισμών σύμφωνα με τον Νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο 4936/2022

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ανάπτυξη και αξιολόγηση του κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment – LCA) προϊόντων

Ανάπτυξη Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPD)

Υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προϊόντων στη διάρκεια ζωής τους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14067:2018.

Υπολογισμός μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από έργα κατά ISO 14064-2:2019

Ανάπτυξη Συστήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με το SA 8000

Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Αναφορές GRI/ESG

Ανθρακικό αποτύπωμα και πλήρης καταγραφή των αερίων του θερμοκηπίου εταιριών, προϊόντων, υπηρεσιών ή γεγονότων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα (ISO 14064-1:2018, ISO 14069:2013, PAS 2050, GHG protocol and Global Reporting Initiative)

Συστήματα Διαχείρισης ISO

Διαχείριση Ποιότητας (ISO 9001:2018)

Αντιμετώπιση Δωροδοκίας (ISO 37001)

Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001, EMAS)

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (OHSAS, ISO 45001)

Ενεργειακή Διαχείριση (ISO 50001:2018)

Διασφάλιση ποιότητας εργαστηρίων (ISO 17025)

Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004)

Ασφάλεια τροφίμων (HACCP, ISO 22000, IFS, BRC)

Αποθήκευση και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων (Οδηγία 2013/C 343/01)

Παραγωγή Ιατροτεχνολογικών προϊόντων – Medical Devices Regulation (ISO13485)

Υπηρεσίες Μηχανικών – Επιδοτήσεις

Σύνταξη φακέλου υποβολής & παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικών έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Έκδοση αδειών λειτουργίας

Κηποτεχνικές Μελέτες

Μελέτες Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.

Μελέτες φύτευσης

Blockchain (BC) Τεχνολογία – Υπηρεσίες Πληροφορικής

Ανάλυση/Κατηγοριοποίηση Κρυπτονομισμάτων

Μελέτη Υπολογισμού Αρχικής Αξίας Κρυπτονομισμάτων ( Τokenomics)

Ανάπτυξη & Διαχείριση έργων Πληροφορικής

Big Data Analytics

Ανάπτυξη Λογισμικού

Εύρεση υφιστάμενων λύσεων BC τεχνολογίας b2b & b2c

Σχεδιασμός & Εφαρμογή custom λύσεων BC τεχνολογίας

Σεμινάρια εισαγωγής στην BC τεχνολογία

Επικοινωνήστε μαζί μας