Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») περιγράφει την πρακτική της εταιρείας με επωνυμία «OMNIS ENGINEERING SERVICES Ι.Κ.Ε.», με έδρα τη Νέα Ερυθραία Αττικής, Βρυούλων 31, ΤΚ: 146 71, με στοιχεία επικοινωνίας τα τηλέφωνα: (+30) 2112157717 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@omnisengineering.gr (εφεξής «εμείς», «εμάς», «μας» ή η «Εταιρεία») αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση, την αποθήκευση και την αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων (όπως ορίζονται κατωτέρω) που παρέχονται σε Εμάς από τους χρήστες του ιστοτόπου www.omnisengineering.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος» ή «omnisengineering.gr»), καθώς και του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Ιστοτόπου (εφεξής συλλογικά με τον Ιστότοπο, οι «Υπηρεσίες»).

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς. Στο τέλος της παρούσας αναγράφεται η τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε και να διαβάζετε την παρούσα Πολιτική περιοδικά, καθόσον ενδέχεται να την τροποποιούμε κατά διαστήματα. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή μας παρέχετε πληροφορίες, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική την χρονική στιγμή εκείνη.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τα ατομικά δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας και θέλουμε να κάνουμε την κάθε εμπειρία των χρηστών του Ιστοτόπου μας ασφαλή και σίγουρη. Για αυτό το λόγο έχουμε αναπτύξει την παρούσα Πολιτική, ώστε να εξηγήσουμε σε εσάς τις πρακτικές μας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR EU 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 2472/1997, Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύουν) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες και τα δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως, για παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης, το όνομα και επίθετο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, το φύλο, διεύθυνση του IP του κ.λπ. Εμείς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και υπό αυτή την ιδιότητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των Προσωπικών σας Δεδομένων και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων που σας παρέχει το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για την εταιρεία μας. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στη σελίδα μας, συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την επικοινωνία και τις συναλλαγές μαζί μας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Ιστοτόπου και μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας αυτής.

Στα μέτρα αυτά, συμπεριλαμβάνονται κατά περίπτωση, τα εξής:

 • Χρήση κρυπτογράφησης TLS (Transport Layer Security) κατά τη συλλογή ή τη μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών, (η κρυπτογράφηση TLS είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο ώστε να καθιστά τα δεδομένα μη αναγνώσιμα για οποιονδήποτε άλλο εκτός από εμάς).
 • Περιορισμός της πρόσβασης στις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς (για παράδειγμα, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στα μέλη του προσωπικού της εταιρείας που χρειάζονται τις πληροφορίες σας για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας).
 • Εφαρμογή φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών μέτρων ασφαλείας σε συμμόρφωση με τα πρότυπα του κλάδου.
 • Η πρόσβαση στους servers που χρησιμοποιεί η Omnis Engineering ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.
 • Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται με την πλατφόρμα του Ιστοτόπου omnisengineering.gr διεκπεραιώνονται με χρήση TLS πιστοποιητικού της “Let’s Encrypt” με κρυπτογράφηση TLS 1.3 256-bit, αλγόριθμο κρυπτογράφησης TLS_AES_256_GCM_SHA384 και μήκος RSA 4096.

5. ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Καθώς αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο (φόρμα επικοινωνίας) ή καθώς επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, email ή social media μπορεί να συλλέξουμε τις κάτωθι αναγραφόμενες πληροφορίες από εσάς:

Πληροφορίες που εσείς μας παραχωρείτε, οι οποίες περιλαμβάνονται σε:

A. Φόρμες που συμπληρώνετε μέσα στο omnisengineering.gr

 • Περιεχόμενο επικοινωνίας, όταν εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, email κλπ.
 • Συζητήσεις στον ιστότοπο ή τα επίσημα social media που σχετίζονται με αυτόν.
 • Αναφορές προβλημάτων ή αιτήματα βοήθειας που αφορούν την λειτουργία του ιστοτόπου.

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνουν:

 • το πλήρες ονοματεπώνυμό σας,
 • την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου,
 • τη διεύθυνση σας,
 • έναν αριθμό τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού).

B. Πληροφορίες που εμείς συλλέγουμε αυτομάτως με κάθε επίσκεψή σας στον ιστότοπο:

 • Τεχνικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες σύνδεσης, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, η ρύθμιση της ζώνης ώρας, το λειτουργικό σύστημα και η πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε.
 • Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους URL της ροής των «κλικ» (clickstream) προς, μέσω και από τον ιστότοπο μας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας).
 • Σελίδες που έχετε επισκεφτεί ή αναζητήσατε, πριν και μετά την επίσκεψη στον ιστότοπο, χρόνοι απόκρισης σελίδων, σφάλματα λήψης, διάρκεια επίσκεψης σε ορισμένες σελίδες, πληροφορίες αλληλεπίδρασης με την σελίδα (όπως κύλιση και «κλικ») και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να μεταβείτε εκτός ιστοσελίδας.

6. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Για να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.
 • Για την καλύτερη διαχείριση του Ιστοτόπου και για εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των τεχνικών δοκιμών και των στατιστικών ερευνών.
 • Για να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, διασφαλίζοντας ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.
 • Ως μέρος των προσπαθειών μας, για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο ασφαλή.
 • Για να απαντήσουμε πιο στοχευμένα στα ερωτήματα σας.
 • Για να κάνουμε προτάσεις σε εσάς και σε άλλους χρήστες του Ιστοτόπου μας, σχετικά με υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή αυτούς.
 • Για να μετρήσουμε ή να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης που προσφέρουμε σε εσάς και σε άλλους.
 • Για την παρακολούθηση της προόδου και του αριθμού των συμμετοχών σε προωθητικές ενέργειες και δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Για να μπορείτε να αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπο, αποστέλλοντας σχόλια για παράδειγμα ή κοινοποιώντας πληροφορίες σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων.
 • Για να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας ή να σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές στις υπηρεσίες.
 • Για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές απαιτήσεις.

7. ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, τηρούνται και φυλάσσονται με ασφάλεια. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με επιλεγμένα τρίτα μέρη όπως:

 • Εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή συνεργάτες, που είναι αρμόδιοι για την εκπλήρωση πάσης φύσεως υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μεταξύ μας σχέση για την βέλτιστη εξυπηρέτηση σας.
 • Παρόχους υπηρεσιών (για παράδειγμα υπηρεσιών φιλοξενίας και διαχείρισης ιστοσελίδων, υπηρεσιών οικονομικής, νομικής ή τεχνικής υποστήριξης κλπ.) απαραίτητων για την διενέργεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και την εξασφάλιση των δεδομένων ή/και την εξυπηρέτηση των χρηστών του Ιστοτόπου.
 • Παρόχους μηχανών αναζήτησης και υπηρεσιών «Analytics» που βοηθούν την εταιρεία στη βελτιστοποίηση του Ιστοτόπου.
 • Άλλα τρίτα μέρη όταν εσείς επιθυμείτε μια τέτοια κοινή χρήση και αφού έχετε ήδη δώσει την συγκατάθεση σας.

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλα τρίτα μέρη όπως:

 • Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε νόμο, να εφαρμόσουμε τους όρους χρήσης, ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της εταιρείας, των χρηστών μας ή άλλων.
 • Εάν η Εταιρεία που ελέγχει αυτόν τον ιστότοπο εξαγοραστεί από τρίτο μέρος, τα προσωπικά δεδομένα που κατέχει για τους πελάτες θα είναι ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.
 • Σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος νόμιμα το αποζητά.

Απαιτούμε από όλους τους τρίτους, με τους οποίους μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, να σέβονται την ασφάλεια αυτών, να τηρούν εχεμύθεια, να μην αποστέλλουν σε άλλους τα δεδομένα σας χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας, να λαμβάνουν και οι ίδιοι τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να συμμορφώνονται πλήρως με τα ισχύοντα νομικά πλαίσια για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR EU 2016/679).

8. COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους, τους οποίους επισκέπτεσθε και χρησιμοποιούνται ευρέως για την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων, για να συγκρατούν στη μνήμη τους τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν και να βελτιώσουν ή/και να εμπλουτίσουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο που επισκέπτεσθε. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε στον ιστότοπο σχετίζονται περισσότερο με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.

Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, αλλά μόνον για να μπορεί ο ιστότοπος να λειτουργεί καλύτερα με τρόπο που να σας εξυπηρετεί.

Απενεργοποίηση/Διαγραφή Cookies

Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας. Μπορείτε βέβαια να απενεργοποιήσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση στο φυλλομετρητή σας που σας επιτρέπει να αρνείστε τη ρύθμιση ορισμένων cookies. Ωστόσο, αν χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας για να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των βασικών cookies) ενδεχομένως δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα σημεία του ιστότοπου μας ή σε άλλους ιστότοπους που τυχόν επισκέπτεσθε. Απενεργοποιώντας ένα cookie ή μια κατηγορία cookies δεν διαγράφετε το cookie από τον φυλλομετρητή σας. Θα πρέπει να προβείτε σε αυτή την ενέργεια, ξεχωριστά, στον φυλλομετρητή σας.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης των cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε την διεύθυνση: aboutcookies.org

9. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, όσο είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, όπως αυτοί αναφέρθηκαν παραπάνω.

Με το πέρας αυτής της περιόδου τα δεδομένα αυτά είτε διαγράφονται πλήρως από το σύστημά μας, είτε διατηρούνται πλήρως ανώνυμα, ώστε να χρησιμοποιηθούν, με μη αναγνωρίσιμο πλέον τρόπο, σε στατιστικές αναλύσεις και για λόγους προγραμματισμού.

10. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα να:

 • Ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε πως τα επεξεργαζόμαστε νομίμως.
 • Ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, αν τυχόν είναι ελλιπή ή ανακριβή, αν και ίσως χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων προτού προβούμε σε οποιαδήποτε τροποποίηση.
 • Ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όταν δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος να συνεχίζουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Επίσης μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα όταν έχετε, επιτυχώς, κάνει χρήση του δικαιώματός σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (βλ. παρακάτω), εφόσον τα έχουμε επεξεργαστεί με παράνομο τρόπο ή είμαστε υπόχρεοι από τον νόμο να τα διαγράψουμε για άλλους λόγους. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μπορεί να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας για διαγραφή, για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας ανακοινωθούν, κατά περίπτωση, κατά την υποβολή της αίτησής σας.
 • Αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος που την επιτάσσει, εφόσον υπάρχει κάτι που αισθάνεστε ότι προσβάλλει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.
 • Ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στα ακόλουθα σενάρια:
  (α) αν θέλετε να καθορίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων,
  (β) όπου η χρήση των δεδομένων είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε εντελώς,
  (γ) όταν χρειάζεστε να διατηρούμε τα δεδομένα, ακόμη και αν δεν τα απαιτούμε πλέον, καθώς τα χρειάζεστε, για να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή
  (δ) έχετε αμφισβητήσει τη χρήση των δεδομένων σας, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε αν έχουμε νόμιμους λόγους που να μας επιτρέπουν να τα χρησιμοποιήσουμε.
 • Ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Θα παρέχουμε σε εσάς ή σε υπηρεσία τρίτου που έχετε επιλέξει, τα προσωπικά σας δεδομένα σε μία ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη, ηλεκτρονική μορφή. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες τις οποίες αρχικά έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε ή για πληροφορίες που χρησιμοποιήσαμε για εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας.
 • Ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ανά πάσα στιγμή, για μελλοντική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στις περιπτώσεις όπου αυτή θεωρείται απαραίτητη από εμάς. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ωστόσο, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ορισμένες υπηρεσίες.

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της παρούσας Πολιτικής υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: dpa.gr, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο/δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με την Πολιτική αυτή ή τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο info@omnisengineering.gr.

13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Εάν υπάρξουν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Τελευταία Ενημέρωση: [02/10/2022]